قارچ های گرمادوست در تولید کمپوست قارچ دکمه ای چه نقشی دارند؟

این مقاله توسط گروهی از محققین کشورمان گزارش شده و گروه دیتا قارچ به صورت عملی و تجربی آنرا تست و آزمایش نکرده است.

قارچ های گرمادوست و تولید کمپوست

فرايند كمپوست سازي در قارچ خوراكي دكمه اي سفيد شـامل دو مرحله مي باشد. در مرحله اول واكنش هـاي شـيميايي رخ مـي دهنـد و تركيبات پيچيده موجود در كاه و كلش به تركيبات ساده و قابل جـذب براي قارچ خوراكي و ميكروارگنيسم هاي گرمادوست تبديل مـي شـود. در مرحله دوم تجزيه ميكروبي مواد آلي و سنتز پروتئين هاي ميكروبي رخ مي دهد.

در اين مرحله، ميكروارگانيـسم هـاي گرمادوسـت معينـي شامل آكتينوميست ها، قارچ هاي گرمادوست و باكتري هاي گرمادوست يك محيط مطلوب براي رشد ميسليوم قارچ توليد مي كننـد و در عـين حال سوبستراي نامناسبي براي ارگانيسم هاي رقابت كننده بوجـود مـي آورند. در واقع هدف اصلي كمپوست سازي آمـاده كـردن يـك محـيط غذايي است كه رشد ميسليوم قارچ را تقويـت نمـوده و از رشـد سـاير ارگانیسم ها ممانعت نماید.

قارچ های موجود در کمپوست

استانك دريافت كه رشد قارچ خوراكي دكمه اي روي محيط کشتی که با .Streptomyces sp و .Pseudomonas sp كه به صورت مخلوط تلقيح شده باشند، رضايت بخش است. در حالي كه با يك گونه به تنهايي، اين نتيجه به دست نمي آيد.

گروهی دیگر گزارش كردند كه روي كمپوسـتي كـه بـا Scytalidium thermophilum و Humicola grisea تيمار شده بـود قـارچ خـوراكي دكمـه اي رشـد بهتري نشان داد.

در آزمایشی دیگر كـه آمـاده سـازي كمپوست با مخلوطي از نيتـروژن آلـي و تلقـيح بـا اسـپور قـارچ هـاي گرمادوســـت H. grisea و S. thermophilum فرآينـــد كمپوســـت ســـازي را تـــسريع مـــي كنـــد. قـــارچ گرمادوســـت S. thermophilum به طور شديد باعث تحريك رشد ميسليوم قـارچ خوراكي دكمه اي در محيط اين ويترو مي شود.

گروهی از پژوهشگران ۲۵ گونه قارچ گرمادوست را از كمپوست قارچ خـوراكي جداسازي كردند و گزارش دادند كه ۹ جنس مختلف باعث بهبود رشـد قارچ خوراكي مي شود. با ادامه آزمايش هاي بيشتر، فقط دو جنس يعني باعــث Myriococcom thermophilum و S. Thermophilum بهبود رشـد Agaricus bisporus شـدند، محـصول قـارچ خـوراكي دكمه اي از كمپوستي كه با اين قارچ ها تلقيح شده بودند تقريباً دو برابر شاهد پاسـتوريزه بـود. قـارچ هـاي ديگـر ماننـد S. thermophilum H. grisea و H. insolens به عنوان جمعيت غالـب كمپوسـت بـه دفعات از كمپوست جداسازي شده انـد.

قارچ هاي گرمادوست در دماي ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتی گراد بهترين رشد را دارند. در دماي بالاي ۶۰ درجه سانتی گراد رشد ميسليوم قارچ هـاي گرمادوسـت كـاهش يافته و اين ميسليوم هـا بـه عنـوان اسـپورهاي مقـاوم بـه گرمـا بقـاء مي يابند.

رشد بيشتر قارچ هاي گرمادوست در محيط هاي حاوي منـابع سهل الوصول كربن و نيتروژن و تعداد كمي از نمك هاي معدني اتفـاق مي افتد. اين قارچ ها نيازهاي غذايي ساده اي دارند، بطوري كه بعـضي از جنس ها در محيط هاي كشت سنتزي كه تركيب آن شامل گلوكز (بـه عنوان منبع كربن)، فسفات آمونيوم، اوره يا آسپاراژين (به عنوان منبـع نيتروژن)، سولفات منيزيم (به عنوان منبع سولفور)، فسفات (به عنوان منبع فسفر و بافر) و عناصر كم مصرف مي باشد رشد مي كنند.

با وجودي كه هيچ يك از اين فرضيه هـا را نمـي تـوان رد كـرد ايـن آزمـايش ثابـت كـرد كـه قـارچ هـاي گرمادوسـت عـلاوه بـر نقـش تحريك كنندگي، نقش تغذيه اي نيز بر عهده دارند به طوري كه تـصاوير ميكروسكوپي نشان داد با رسيدن ميسليوم قارچ دكمه اي به ميسليوم هاي قارچ گرمادوست، سلول هاي قارچ گرمادوسـت تخريـب شدند و مورد استفاده ميسليوم هاي قارچ خوراكي قرار گرفت.

نتیجه گیری

با مديريت صحيح فاز دو كمپوست سازي و ايجـاد شـرايط بهينـه قـارچ هـاي گرمادوسـت شناسـايي شـده، ايزولـه هـاي تيـپ ۲ Scytalidium thermophilum بودند. حضور اين قارچ ها در محيط كشت باعـث چنـد برابـر شـدن رشـد ميـسليوم A. bisporus شـد. مـشاهدات ميكروسكوپي نشان داد كه ميسليوم قارچ خوراكي از ميسليوم هاي قارچ S. thermophilum تغذيه مي كند. فراهم نمودن تركيبات و شرايط محيطـي كمپوست براي رشد بهينه اين قارچ، به طور مؤثري باعث افزايش عملكرد قارچ خوراكي دكمه اي خواهد شد.

Scytalidium thermophilum

Scytalidium thermophilum

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫7 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن